Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego: www.azbroker.pl, („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
 2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa- jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  4. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
  5. Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.azbroker.pl

Jak przetwarzamy Twoje dane
Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: AZ Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 103 a. Dane kontaktowe administratora: tel. 698-641-382, mail: biuro@azbroker.pl

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

AZ Broker Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 • nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
 • zawarcia i realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych;
 • wykonywania czynności brokerskich (np. przedstawienia najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej, przygotowania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz klienta, prowadzenia negocjacji warunków ubezpieczenia), na podstawie art.6 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
 • przechowywania dokumentacji dotyczącej działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, na podstawie art.6 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
 • prowadzenie rejestru skarg i reklamacji, na podstawie art.6 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia , na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO;
 • marketingu bezpośredniego- oferowania własnych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail, telefonicznie lub wiadomością SMS to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r.- Prawo Telekomunikacyjne. Twoja zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.
 • marketingowych stron trzecich (media społecznościowe: Facebook). Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.

Twoje prawa
Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • do ich sprostowania,
 • do usunięcia,
 • do ograniczenia przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać ze swoich praw, wyślij do nas maila na adres: biuro@azbroker.pl

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów:

 • w zakresie zawarcia i realizacji umowy- przez okres niezbędny do realizacji umowy i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa;
 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – 10 lat od zakończenia współpracy z klientem;
 • w zakresie dochodzenia roszczeń- do momentu ich wygaśnięcia;
 • w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego- do momentu wycofania zgody; e) w zakresie marketingu dla stron trzecich- do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych
AZ Broker Sp. z o. o. może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. biuro księgowe, dostawca hostingu) oraz towarzystwom ubezpieczeniowym.

Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Facebook i jego partnerzy. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy wtyczkę Facebook Connect (biała litera f na niebieskim tle). Facebook używa marketingowych plików cookies.

Dane mogą być transferowane do państw trzecich na podstawie działań podjętych przez spółkę Facebook Ireland Ltd. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych w ramach korzystania z serwisu internetowego www.azbroker.pl jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu (np. możliwość kontaktowania się ze spółką AZ Broker).

Bezpieczeństwo
Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. AZ Broker Sp. z o. o. w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące Plików Cookies
Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są także marketingowe pliki cookies mediów społecznościowych (Facebook Connect). Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz tutaj: https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Informacje końcowe
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: https://www.azbroker.pl/polityka-prywatnosci/